top of page

Algemene voorwaarden Meijerink Advocatuur 

KvK 74408615

1. Harmen Meijerink is zelfstandig gevestigd advocaat. In beginsel behandelt hij in overleg met de cliënt de zaken zelf en zo nodig in samenwerking met andere advocaten, of als de zaak dat rechtvaardigt in overleg met anderen, zoals een bouwkundige of een financieel deskundige.
 

2. Bij het inschakelen van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen, zoveel mogelijk in overleg met de cliënt.  Meijerink is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Meijerink is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 

3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Meijerink afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor diens rekening komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
 

4. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvaarde opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 

6. De aan cliënt verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn.
 

7. De rechtsverhouding tussen Meijerink en zijn cliënten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.Privacy statement:

 


                                                                    

1. Meijerink respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt of die hij anderszins verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Meijerink verwerkt.

2. Meijerink verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van mijn dienstverlening schakel ik veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

3. Meijerink verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

 • innen van declaraties

 • advisering, bemiddeling en verwijzing

 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

 • marketing- en communicatie activiteiten

4. Meijerink verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam en voornaam

 • geboortedatum

 • adres

 • BSN

 • telefoonnummers

 • e-mailadres​​

Voornoemde persoonsgegevens verwerk ik nadat deze door u als betrokkene op eigen​ initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan mij kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.​

 

5. Meijerink deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in mijn opdracht, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens mij en in mijn opdracht uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door mij ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

6. Ik bewaar persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy statement

bottom of page